เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน627.68627.68627.68374.41422.75530.1040.35 %32.65 %15.55 %
ตุลาคม584.79584.79584.79279.65235.600.9552.18 %59.71 %99.84 %
พฤศจิกายน616.96616.96616.961,169.87794.20334.40-89.62 %-28.73 %45.80 %
ธันวาคม584.79584.79606.24567.58744.8089.302.94 %-27.36 %85.27 %
มกราคม584.79584.79606.24451.25588.05149.1522.84 %-0.56 %75.40 %
กุมภาพันธ์595.51606.24616.96403.75770.45386.6532.20 %-27.09 %37.33 %
มีนาคม584.79616.96627.68654.55287.85723.90-11.93 %53.34 %-15.33 %
เมษายน584.79627.68627.68883.50705.85304.00-51.08 %-12.45 %51.57 %
พฤษภาคม606.241,378.16627.68665.001,153.78221.35-9.69 %16.28 %64.74 %
มิถุนายน606.24702.73627.681,046.45710.60464.55-72.61 %-1.12 %25.99 %
กรกฎาคม627.681,871.33627.68482.65541.50552.9023.11 %71.06 %11.91 %
สิงหาคม606.24702.73627.68413.25476.90338.2031.83 %32.14 %46.12 %
รวม 6 เดือน3,594.523,605.253,658.873,246.513,555.851,490.559.68 %1.37 %59.26 %
รวม 12 เดือน7,210.509,504.847,424.957,391.917,432.324,095.45-2.52 %21.80 %44.84 %