เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน406.80292.02605.35627.00965.13470.96-54.13 %-230.50 %22.20 %
ตุลาคม406.80292.02605.35619.40943.56501.60-52.26 %-223.11 %17.14 %
พฤศจิกายน406.80259.86605.35622.25680.88563.84-52.96 %-162.02 %6.86 %
ธันวาคม406.80270.58605.35609.90771.71591.66-49.93 %-185.21 %2.26 %
มกราคม406.80313.46605.35590.90553.61435.10-45.26 %-76.61 %28.12 %
กุมภาพันธ์406.80313.46605.35571.90745.40815.10-40.59 %-137.80 %-34.65 %
มีนาคม406.80583.91605.35722.00784.32737.20-77.48 %-34.32 %-21.78 %
เมษายน406.80583.91605.35702.53407.75399.72-72.70 %30.17 %33.97 %
พฤษภาคม406.80583.91605.351,033.60639.92452.77-154.08 %-9.59 %25.21 %
มิถุนายน583.91605.351,040.25642.01643.91-9.95 %-6.37 %
กรกฎาคม583.91605.351,190.24802.18802.18-37.38 %-32.52 %
สิงหาคม583.91605.35787.05677.92677.92-16.10 %-11.99 %
รวม 6 เดือน2,440.801,741.403,632.103,641.354,660.303,378.27-49.19 %-167.62 %6.99 %
รวม 12 เดือน5,244.867,264.209,117.028,614.407,091.97-64.24 %2.37 %