เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,167.131,168.291,169.44610.13395.51395.5147.72 %66.15 %66.18 %
ตุลาคม1,169.441,167.131,162.52272.45279.44349.3976.70 %76.06 %69.95 %
พฤศจิกายน1,169.441,167.131,162.52515.88277.19495.8355.89 %76.25 %57.35 %
ธันวาคม1,172.911,167.131,162.52555.92386.23340.1752.60 %66.91 %70.74 %
มกราคม1,172.911,167.131,161.36429.52637.27133.7363.38 %45.40 %88.48 %
กุมภาพันธ์1,172.911,167.131,161.36418.61551.17397.8764.31 %52.78 %65.74 %
มีนาคม1,167.131,167.131,161.36322.25264.10437.6472.39 %77.37 %62.32 %
เมษายน1,167.131,169.441,161.36321.8581.52116.3472.42 %93.03 %89.98 %
พฤษภาคม1,167.131,169.441,161.36414.3695.1735.6264.50 %91.86 %96.93 %
มิถุนายน1,164.831,169.441,161.36207.95344.32230.4382.15 %70.56 %80.16 %
กรกฎาคม1,168.291,169.441,161.36267.86387.55105.0077.07 %66.86 %90.96 %
สิงหาคม1,168.291,169.441,163.67535.01450.2655.4854.21 %61.50 %95.23 %
รวม 6 เดือน7,024.747,003.946,979.722,802.512,526.812,112.5060.11 %63.92 %69.73 %
รวม 12 เดือน14,027.5414,018.2713,950.194,871.794,149.733,093.0165.27 %70.40 %77.83 %