เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน763.231,205.20247.000.9599.92 %
ตุลาคม763.231,205.20540.55614.65583.2429.18 %51.61 %
พฤศจิกายน763.231,205.20628.90541.50455.4117.60 %62.21 %
ธันวาคม763.231,205.20601.35925.30621.4921.21 %48.43 %
มกราคม763.231,205.20673.55828.48761.2811.75 %36.83 %
กุมภาพันธ์763.231,205.20555.75736.98562.0227.18 %53.37 %
มีนาคม801.261,205.20427.50479.80444.8846.65 %63.09 %
เมษายน801.261,205.20280.00783.52783.8665.06 %34.96 %
พฤษภาคม801.261,205.20260.00708.94589.6567.55 %51.07 %
มิถุนายน801.261,205.20270.00665.28712.1866.30 %40.91 %
กรกฎาคม801.261,205.20237.500.95910.8870.36 %24.42 %
สิงหาคม801.261,205.20266.000.95954.4566.80 %20.81 %
รวม 6 เดือน4,579.387,231.203,893.912,984.4058.73 %
รวม 12 เดือน9,386.9414,462.406,533.357,380.2848.97 %