เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน800.43399.95
ตุลาคม800.43932.54296.40223.89399.9562.97 %57.11 %
พฤศจิกายน800.43932.54306.85199.35427.5061.66 %54.16 %
ธันวาคม800.43932.54384.75782.57518.6651.93 %44.38 %
มกราคม800.43932.54304.00476.90209.7062.02 %77.51 %
กุมภาพันธ์800.43932.54327.75286.96213.7559.05 %77.08 %
มีนาคม932.54239.75223.2576.06 %
เมษายน932.54444.90338.3763.72 %
พฤษภาคม932.54395.49515.5444.72 %
มิถุนายน932.54444.60485.2147.97 %
กรกฎาคม932.54436.70408.6056.18 %
สิงหาคม932.54389.50376.6759.61 %
รวม 6 เดือน4,802.582,169.51
รวม 12 เดือน4,517.15