เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,120.741,139.76703.22678.81421.1737.25 %63.05 %
ตุลาคม949.601,310.90758.67459.66421.1720.11 %67.87 %
พฤศจิกายน949.601,291.88607.25744.14314.4836.05 %75.66 %
ธันวาคม949.601,291.88810.55729.59314.4814.64 %75.66 %
มกราคม949.601,291.88826.94780.15314.4812.92 %75.66 %
กุมภาพันธ์949.601,596.14827.59943.31274.0412.85 %82.83 %
มีนาคม949.60579.76463.00310.5738.95 %
เมษายน968.61644.08463.00228.0033.50 %
พฤษภาคม987.63574.25321.88185.2541.86 %
มิถุนายน987.63536.27317.56231.1345.70 %
กรกฎาคม987.63470.01539.92316.3552.41 %
สิงหาคม968.61581.80497.18458.8539.93 %
รวม 6 เดือน5,868.747,922.444,534.224,335.672,059.8222.74 %74.00 %
รวม 12 เดือน11,718.457,920.386,938.213,789.9832.41 %