เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน0.95
ตุลาคม0.950.95
พฤศจิกายน0.950.95
ธันวาคม0.950.95
มกราคม0.950.95
กุมภาพันธ์0.950.95
มีนาคม0.950.95
เมษายน0.950.95
พฤษภาคม0.950.95
มิถุนายน0.950.95
กรกฎาคม0.950.95
สิงหาคม0.950.95
รวม 6 เดือน5.70
รวม 12 เดือน11.40