เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน345.79
ตุลาคม413.18383.27
พฤศจิกายน385.26966.37
ธันวาคม378.77416.55
มกราคม491.57215.18653.93
กุมภาพันธ์365.52413.69645.44
มีนาคม417.73365.56410.76
เมษายน444.40546.29335.18
พฤษภาคม436.33316.82395.83
มิถุนายน232.23345.61472.44
กรกฎาคม334.79290.17408.60
สิงหาคม254.17290.17341.56
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน