เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน322.03503.50380.00
ตุลาคม418.00427.50
พฤศจิกายน456.00399.00
ธันวาคม418.00399.00
มกราคม380.00380.00
กุมภาพันธ์380.00380.00
มีนาคม380.00380.00
เมษายน421.80399.00427.50
พฤษภาคม386.65418.00380.00
มิถุนายน421.80399.00380.00
กรกฎาคม527.25399.00380.00
สิงหาคม492.10380.00380.00
รวม 6 เดือน2,555.502,365.50
รวม 12 เดือน4,930.504,693.00