เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน783.08726.03783.08158.34294.58523.8179.78 %59.43 %33.11 %
ตุลาคม783.08726.03783.08407.59363.98639.9247.95 %49.87 %18.28 %
พฤศจิกายน783.08726.03783.08235.14730.77581.6169.97 %-0.65 %25.73 %
ธันวาคม783.08726.03783.08554.48386.84679.0029.19 %46.72 %13.29 %
มกราคม783.08707.01783.08582.38241.92253.6425.63 %65.78 %67.61 %
กุมภาพันธ์783.08707.01783.08800.76225.71305.64-2.26 %68.08 %60.97 %
มีนาคม821.11707.01783.08319.24577.70415.6861.12 %18.29 %46.92 %
เมษายน821.11707.01783.08617.33634.11312.8324.82 %10.31 %60.05 %
พฤษภาคม821.11707.01783.08666.66695.12334.7218.81 %1.68 %57.26 %
มิถุนายน821.11783.08783.08512.59424.11405.4037.57 %45.84 %48.23 %
กรกฎาคม821.11783.08783.08426.97702.17373.4848.00 %10.33 %52.31 %
สิงหาคม821.11783.08783.08531.72579.88312.8335.24 %25.95 %60.05 %
รวม 6 เดือน4,698.484,318.144,698.482,738.692,243.802,983.6341.71 %48.04 %36.50 %
รวม 12 เดือน9,625.148,788.419,396.965,813.195,856.895,138.5939.60 %33.36 %45.32 %