เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน630.18
ตุลาคม434.00
พฤศจิกายน407.90
ธันวาคม392.73
มกราคม477.11
กุมภาพันธ์422.18
มีนาคม516.96
เมษายน429.74
พฤษภาคม494.11
มิถุนายน464.18
กรกฎาคม494.11
สิงหาคม460.53
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน