เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,495.671,499.251,551.202,140.97863.87904.22-43.14 %42.38 %41.71 %
ตุลาคม1,504.901,501.561,501.56536.15589.48656.0664.37 %60.74 %56.31 %
พฤศจิกายน1,496.821,500.401,550.04994.39701.41534.8333.57 %53.25 %65.50 %
ธันวาคม1,494.511,498.091,505.02583.19726.84856.2460.98 %51.48 %43.11 %
มกราคม1,501.441,496.941,499.25570.26908.60926.9562.02 %39.30 %38.17 %
กุมภาพันธ์1,496.821,498.091,507.33586.16929.11601.0460.84 %37.98 %60.13 %
มีนาคม1,499.131,501.561,501.56445.83742.341,042.6370.26 %50.56 %30.56 %
เมษายน1,502.601,501.561,493.48806.84294.81487.2346.30 %80.37 %67.38 %
พฤษภาคม1,504.901,546.581,491.17479.80441.30294.8668.12 %71.47 %80.23 %
มิถุนายน1,499.131,514.261,506.18429.27573.97744.4871.37 %62.10 %50.57 %
กรกฎาคม1,499.131,501.561,509.641,090.20665.51253.2427.28 %55.68 %83.23 %
สิงหาคม1,492.211,506.181,502.711,232.95824.00331.7817.37 %45.29 %77.92 %
รวม 6 เดือน8,990.168,994.339,114.405,411.114,719.324,479.3439.81 %47.53 %50.85 %
รวม 12 เดือน17,987.2618,066.0318,119.149,896.008,261.257,633.5744.98 %54.27 %57.87 %