เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,598.781,602.241,602.241,223.151,009.181,627.9523.50 %37.01 %-1.60 %
ตุลาคม1,598.781,602.241,602.241,064.35518.18910.7433.43 %67.66 %43.16 %
พฤศจิกายน1,598.781,602.241,602.241,426.151,190.911,390.6410.80 %25.67 %13.21 %
ธันวาคม1,598.781,602.241,602.241,223.151,083.611,288.6623.50 %32.37 %19.57 %
มกราคม1,598.781,602.241,602.241,770.771,128.57508.73-10.76 %29.56 %68.25 %
กุมภาพันธ์1,598.781,602.241,602.241,083.611,173.76971.2832.22 %26.74 %39.38 %
มีนาคม1,598.781,602.241,605.711,190.91664.621,756.7625.51 %58.52 %-9.41 %
เมษายน1,598.781,603.401,547.991,119.38404.10531.5529.99 %74.80 %65.66 %
พฤษภาคม1,598.781,606.861,547.991,154.66522.55634.3827.78 %67.48 %59.02 %
มิถุนายน1,606.861,547.991,210.43987.79880.1538.53 %43.14 %
กรกฎาคม1,605.711,547.991,128.571,567.93407.222.35 %73.69 %
สิงหาคม1,604.551,547.991,173.761,395.55303.9113.03 %80.37 %
รวม 6 เดือน9,592.689,613.449,613.447,791.186,104.216,697.9918.78 %36.50 %30.33 %
รวม 12 เดือน19,243.0618,959.1014,768.8911,646.7411,211.9639.48 %40.86 %