เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,524.961,524.961,467.91372.35514.85286.4075.58 %66.24 %80.49 %
ตุลาคม1,524.961,524.961,467.91225.05244.1096.2485.24 %83.99 %93.44 %
พฤศจิกายน1,524.961,524.961,467.91364.8095.00398.8776.08 %93.77 %72.83 %
ธันวาคม876.841,524.961,467.91255.50104.00319.8770.86 %93.18 %78.21 %
มกราคม876.841,524.961,467.91283.10356.00309.5067.71 %76.66 %78.92 %
กุมภาพันธ์876.841,524.961,467.91305.90180.2561.5565.11 %88.18 %95.81 %
มีนาคม876.841,524.961,467.91302.10108.30262.0065.55 %92.90 %82.15 %
เมษายน876.841,524.961,467.91238.4599.00262.2072.81 %93.51 %82.14 %
พฤษภาคม876.841,524.961,467.91419.8566.50177.5052.12 %95.64 %87.91 %
มิถุนายน876.841,524.961,467.91391.35212.05273.7055.37 %86.09 %81.35 %
กรกฎาคม876.841,524.961,467.91172.9043.50295.5080.28 %97.15 %79.87 %
สิงหาคม876.841,524.961,467.91246.95237.3020.0071.84 %84.44 %98.64 %
รวม 6 เดือน7,205.409,149.768,807.461,806.701,494.201,472.4274.93 %83.67 %83.28 %
รวม 12 เดือน12,466.4418,299.5217,614.923,578.302,260.852,763.3271.30 %87.65 %84.31 %