เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน444.131,139.981,144.59363.85324.90438.9018.08 %71.50 %61.65 %
ตุลาคม431.431,125.001,144.59306.35175.25353.4028.99 %84.42 %69.12 %
พฤศจิกายน432.581,125.001,143.44315.40331.55286.9027.09 %70.53 %74.91 %
ธันวาคม432.581,123.851,150.36365.25300.20336.3015.56 %73.29 %70.77 %
มกราคม432.581,115.771,151.52486.40400.40191.90-12.44 %64.11 %83.34 %
กุมภาพันธ์432.581,123.851,151.52322.05217.55535.3025.55 %80.64 %53.51 %
มีนาคม432.581,123.851,151.52379.50476.90456.9512.27 %57.57 %60.32 %
เมษายน432.581,123.851,144.59382.8599.7557.9511.50 %91.12 %94.94 %
พฤษภาคม432.581,123.851,144.59507.30180.0042.25-17.27 %83.98 %96.31 %
มิถุนายน434.891,123.851,151.52458.85324.40290.70-5.51 %71.13 %74.76 %
กรกฎาคม434.891,123.851,151.52518.20337.25133.45-19.16 %69.99 %88.41 %
สิงหาคม434.891,126.161,151.52391.40365.25106.4010.00 %67.57 %90.76 %
รวม 6 เดือน2,605.886,753.456,886.022,159.301,749.852,142.7017.14 %74.09 %68.88 %
รวม 12 เดือน5,208.2913,498.8613,781.284,797.403,533.403,230.407.89 %73.82 %76.56 %