เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,398.361,396.051,393.74377.60352.40424.6573.00 %74.76 %69.53 %
ตุลาคม1,400.661,375.271,393.74257.80159.40400.9081.59 %88.41 %71.24 %
พฤศจิกายน1,393.741,375.271,393.74408.75319.00294.5070.67 %76.80 %78.87 %
ธันวาคม1,393.741,375.271,393.74408.55261.25428.4570.69 %81.00 %69.26 %
มกราคม1,394.891,375.271,393.74425.65233.95285.9569.49 %82.99 %79.48 %
กุมภาพันธ์1,394.891,402.971,393.74587.55279.90269.8057.88 %80.05 %80.64 %
มีนาคม1,394.891,412.211,393.74517.75464.20483.5562.88 %67.13 %65.31 %
เมษายน1,394.891,387.971,393.74218.5023.40168.1584.34 %98.31 %87.94 %
พฤษภาคม1,397.201,390.271,353.33324.85328.4097.7476.75 %76.38 %92.78 %
มิถุนายน1,398.361,393.741,353.33543.35329.37297.3561.14 %76.37 %78.03 %
กรกฎาคม1,401.821,394.891,353.33677.10511.90125.4051.70 %63.30 %90.73 %
สิงหาคม1,400.661,394.891,353.33571.80654.8095.0059.18 %53.06 %92.98 %
รวม 6 เดือน8,376.288,300.108,362.442,465.901,605.902,104.2570.56 %80.65 %74.84 %
รวม 12 เดือน16,764.1016,674.0716,563.245,319.253,917.973,371.4468.27 %76.50 %79.65 %