เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน756.42775.44813.47566.60356.34220.7825.09 %54.05 %72.86 %
ตุลาคม813.47642.33775.44496.47330.50238.8538.97 %48.55 %69.20 %
พฤศจิกายน718.39775.44794.46371.78384.84192.1648.25 %50.37 %75.81 %
ธันวาคม813.47737.41756.42367.02249.24315.5954.88 %66.20 %58.28 %
มกราคม775.44775.44794.46382.96207.90172.5250.61 %73.19 %78.28 %
กุมภาพันธ์718.39680.36718.39280.35207.30235.2260.98 %69.53 %67.26 %
มีนาคม756.42775.44756.42516.29313.99214.4031.75 %59.51 %71.66 %
เมษายน813.47813.47775.44406.96342.75307.1249.97 %57.87 %60.39 %
พฤษภาคม718.39813.47794.46447.89230.89397.0337.65 %71.62 %50.03 %
มิถุนายน813.47813.47813.47349.89267.44414.9856.99 %67.12 %48.99 %
กรกฎาคม775.44794.46813.47314.54267.44416.3259.44 %66.34 %48.82 %
สิงหาคม813.47794.46813.47382.07277.42439.7253.03 %65.08 %45.95 %
รวม 6 เดือน4,595.584,386.424,652.642,465.181,736.111,375.1246.36 %60.42 %70.44 %
รวม 12 เดือน9,286.249,191.199,419.374,882.823,436.053,564.6747.42 %62.62 %62.16 %