เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน789.43884.511,244.66381.42481.80426.6151.68 %45.53 %65.73 %
ตุลาคม808.45846.011,244.66152.58474.11363.4681.13 %43.96 %70.80 %
พฤศจิกายน808.45941.091,187.62377.63286.68380.4853.29 %69.54 %67.96 %
ธันวาคม827.46903.051,244.66525.62463.81511.5736.48 %48.64 %58.90 %
มกราคม846.48960.101,206.63375.31523.8955.66 %45.43 %
กุมภาพันธ์827.46941.091,244.66349.77810.8957.73 %13.83 %
มีนาคม884.51960.101,149.58487.46601.7144.89 %37.33 %
เมษายน903.53960.101,187.62555.08568.2738.57 %40.81 %
พฤษภาคม960.57903.051,225.65559.84505.1641.72 %44.06 %
มิถุนายน960.57960.101,187.62440.47810.8954.15 %15.54 %
กรกฎาคม960.57903.051,187.62682.15611.1928.99 %32.32 %
สิงหาคม960.57941.091,187.62652.188,740.0032.10 %-828.71 %
รวม 6 เดือน4,907.735,475.857,372.892,162.323,041.1855.94 %44.46 %
รวม 12 เดือน10,538.0511,103.3414,498.605,539.5114,878.4147.43 %-34.00 %