เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,451.972,128.702,145.061,426.851,343.471,343.4741.81 %36.89 %37.37 %
ตุลาคม2,204.762,166.732,145.061,547.121,088.631,090.6429.83 %49.76 %49.16 %
พฤศจิกายน2,204.762,128.702,145.061,517.551,460.421,462.4331.17 %31.39 %31.82 %
ธันวาคม2,204.762,109.682,145.061,236.141,169.851,171.7543.93 %44.55 %45.37 %
มกราคม2,204.762,109.682,145.061,382.031,593.87966.7237.32 %24.45 %54.93 %
กุมภาพันธ์2,204.762,128.702,145.061,272.071,198.601,335.6942.30 %43.69 %37.73 %
มีนาคม2,204.762,109.682,145.061,340.101,364.231,497.3539.22 %35.33 %30.20 %
เมษายน2,223.782,109.682,145.061,368.99769.88868.6738.44 %63.51 %59.50 %
พฤษภาคม2,223.782,128.702,145.061,482.14833.65821.2033.35 %60.84 %61.72 %
มิถุนายน2,223.782,223.782,145.061,433.581,745.831,473.3635.53 %21.49 %31.31 %
กรกฎาคม1,976.572,145.061,334.721,554.55855.2832.47 %60.13 %
สิงหาคม2,109.682,145.061,344.411,418.681,127.0632.75 %47.46 %
รวม 6 เดือน13,475.7712,772.1912,870.368,381.757,854.847,370.7037.80 %38.50 %42.73 %
รวม 12 เดือน25,740.7216,685.6915,541.6614,013.6145.56 %