เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,972.641,934.601,915.591,277.751,023.15977.5535.23 %47.11 %48.97 %
ตุลาคม1,972.641,934.601,915.591,334.751,002.251,182.7532.34 %48.19 %38.26 %
พฤศจิกายน1,972.642,029.681,991.65986.101,356.601,172.3050.01 %33.16 %41.14 %
ธันวาคม1,972.642,029.681,991.65756.201,067.801,238.8061.67 %47.39 %37.80 %
มกราคม1,972.642,029.681,991.651,103.901,371.80879.7044.04 %32.41 %55.83 %
กุมภาพันธ์1,972.641,972.641,991.651,136.201,200.801,236.9042.40 %39.13 %37.90 %
มีนาคม1,972.641,972.641,991.651,165.651,045.951,638.7540.91 %46.98 %17.72 %
เมษายน1,972.641,972.641,592.321,093.45599.45758.1044.57 %69.61 %52.39 %
พฤษภาคม1,972.641,972.641,592.321,358.50733.40774.2531.13 %62.82 %51.38 %
มิถุนายน1,972.641,972.641,592.321,246.401,179.90804.6536.82 %40.19 %49.47 %
กรกฎาคม2,010.671,972.641,592.321,365.151,191.30670.7032.10 %39.61 %57.88 %
สิงหาคม2,010.671,972.641,725.431,130.501,601.70852.1543.77 %18.80 %50.61 %
รวม 6 เดือน11,835.8411,930.8811,797.786,594.907,022.406,688.0044.28 %41.14 %43.31 %
รวม 12 เดือน23,747.7423,766.7221,884.1413,954.5513,374.1012,186.6041.24 %43.73 %44.31 %