เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สพ. สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน763.33763.33763.33662.77692.21680.7313.17 %9.32 %10.82 %
ตุลาคม763.33763.33763.33607.38587.67454.9820.43 %23.01 %40.39 %
พฤศจิกายน744.31763.33763.33630.61531.95548.4315.28 %30.31 %28.15 %
ธันวาคม744.31782.34763.33619.05558.22565.7316.83 %28.65 %25.89 %
มกราคม744.31763.33763.33730.08672.17435.891.91 %11.94 %42.90 %
กุมภาพันธ์763.33763.33763.33686.97517.86396.3910.00 %32.16 %48.07 %
มีนาคม763.33763.33725.30817.73572.92370.84-7.13 %24.95 %48.87 %
เมษายน763.33763.33706.26781.06372.24383.07-2.32 %51.23 %45.76 %
พฤษภาคม763.33763.33706.28756.22333.09267.740.93 %56.36 %62.09 %
มิถุนายน744.31763.33706.28679.86517.66268.578.66 %32.18 %61.97 %
กรกฎาคม744.31744.31706.28654.88472.60262.3012.01 %36.51 %62.86 %
สิงหาคม763.33763.33706.28823.45590.13300.79-7.88 %22.69 %57.41 %
รวม 6 เดือน4,522.924,598.994,579.983,936.863,560.093,082.1512.96 %22.59 %32.70 %
รวม 12 เดือน9,064.869,159.958,836.668,450.066,418.724,935.466.78 %29.93 %44.15 %