เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน266.27714.41804.34155.52207.61143.6941.59 %70.94 %82.14 %
ตุลาคม274.17714.41843.2492.35143.69380.0066.32 %79.89 %54.94 %
พฤศจิกายน323.08714.41796.44181.2263.38210.4143.91 %91.13 %73.58 %
ธันวาคม323.08694.96831.99155.42185.9163.3851.89 %73.25 %92.38 %
มกราคม328.55777.00843.24132.07134.89136.5759.80 %82.64 %83.80 %
กุมภาพันธ์312.76733.86798.29207.6038.29105.9833.62 %94.78 %86.72 %
มีนาคม386.28804.34812.24300.5054.19148.0522.21 %93.26 %81.77 %
เมษายน384.16722.31710.1755.9640.62114.4685.43 %94.38 %83.88 %
พฤษภาคม421.52796.44714.41125.140.95113.0670.31 %99.88 %84.17 %
มิถุนายน405.73831.68769.10157.8649.570.9561.09 %94.04 %99.88 %
กรกฎาคม495.66827.14859.03144.9985.2667.5270.75 %89.69 %92.14 %
สิงหาคม585.581,094.81847.48246.43130.44474.1457.92 %88.09 %44.05 %
รวม 6 เดือน1,827.914,349.054,917.54924.19773.771,040.0349.44 %82.21 %78.85 %
รวม 12 เดือน4,506.849,425.779,629.971,955.081,134.791,958.2156.62 %87.96 %79.67 %