เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน349.63365.42472.031,076.111,040.25973.75-207.78 %-184.67 %-106.29 %
ตุลาคม373.32365.42479.92678.79763.521,141.90-81.82 %-108.94 %-137.94 %
พฤศจิกายน373.32365.42385.181,203.56879.981,040.25-222.39 %-140.81 %-170.07 %
ธันวาคม344.16365.42472.03866.50916.071,228.35-151.77 %-150.69 %-160.23 %
มกราคม357.22365.42400.971,071.89833.151,220.24-200.07 %-128.00 %-204.32 %
กุมภาพันธ์341.43365.42456.24951.90714.40951.90-178.80 %-95.50 %-108.64 %
มีนาคม357.22357.53479.921,046.00643.151,046.90-192.82 %-79.89 %-118.14 %
เมษายน341.43357.53472.03950.90295.00217.84-178.51 %17.49 %53.85 %
พฤษภาคม349.32357.53477.19713.40700.00822.78-104.23 %-95.79 %-72.42 %
มิถุนายน349.32365.42472.031,045.90545.00712.50-199.41 %-49.14 %-50.94 %
กรกฎาคม357.22365.42479.921,275.85741.00520.60-257.16 %-102.78 %-8.48 %
สิงหาคม365.42479.921,041.20826.50589.00-126.18 %-22.73 %
รวม 6 เดือน2,139.082,192.522,666.375,848.755,147.366,556.39-173.42 %-134.77 %-145.89 %
รวม 12 เดือน4,361.375,527.3811,922.008,898.0110,466.01-104.02 %-89.35 %