เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน365.40382.97439.22154.85235.6095.0057.62 %38.48 %78.37 %
ตุลาคม351.08390.13447.11159.832.8584.0554.48 %99.27 %81.20 %
พฤศจิกายน365.40382.97428.28163.62144.4042.7255.22 %62.29 %90.02 %
ธันวาคม372.56390.13447.11157.70202.3541.9557.67 %48.13 %90.62 %
มกราคม385.11390.13447.11110.20106.4036.7671.38 %72.73 %91.78 %
กุมภาพันธ์363.63390.13437.1093.10210.9036.5774.40 %45.94 %91.63 %
มีนาคม385.11382.97460.78158.65108.1160.5258.80 %71.77 %86.86 %
เมษายน377.95390.13441.950.95143.7435.2599.75 %63.16 %92.02 %
พฤษภาคม390.13382.97449.85111.15118.1751.2871.51 %69.14 %88.60 %
มิถุนายน382.97390.13441.95276.3595.0051.2827.84 %75.65 %88.40 %
กรกฎาคม390.13390.13449.85114.0095.0028.5070.78 %75.65 %93.66 %
สิงหาคม382.97390.13449.85235.6095.00126.3138.48 %75.65 %71.92 %
รวม 6 เดือน2,203.182,326.462,645.93839.30902.50337.0561.91 %61.21 %87.26 %
รวม 12 เดือน4,512.444,652.925,340.161,735.991,557.52690.2061.53 %66.53 %87.08 %