เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สอนคนตาบอดภาคใต้
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน379.27379.27382.01510.91490.00698.01-34.71 %-29.20 %-82.72 %
ตุลาคม387.17387.17389.90260.00340.00620.9032.85 %12.18 %-59.25 %
พฤศจิกายน379.27379.27224.10415.00744.00382.00-9.42 %-96.17 %-70.46 %
ธันวาคม387.17387.17389.90500.00393.00515.00-29.14 %-1.51 %-32.09 %
มกราคม387.17387.17389.90762.67650.00238.00-96.99 %-67.88 %38.96 %
กุมภาพันธ์363.48371.38366.22305.00687.74355.0016.09 %-85.18 %3.06 %
มีนาคม387.17387.17389.90206.19378.92555.0046.74 %2.13 %-42.34 %
เมษายน215.89379.27224.10499.74258.00-131.48 %-15.13 %
พฤษภาคม381.70387.17271.47609.37304.0080.00-59.65 %21.48 %70.53 %
มิถุนายน373.80379.27382.01467.99335.00301.00-25.20 %11.67 %21.21 %
กรกฎาคม378.96387.17389.90481.00659.02165.00-26.93 %-70.21 %57.68 %
สิงหาคม378.96387.17389.90372.00737.00165.001.84 %-90.36 %57.68 %
รวม 6 เดือน2,283.532,291.432,142.032,753.583,304.742,808.91-20.58 %-44.22 %-31.13 %
รวม 12 เดือน4,400.014,598.654,189.315,389.874,332.91-22.50 %-3.43 %