เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,347.141,347.141,347.14377.95372.6981.7071.94 %72.33 %93.94 %
ตุลาคม1,347.141,347.141,347.14401.1151.5877.9870.23 %96.17 %94.21 %
พฤศจิกายน1,347.141,347.141,347.14455.4477.98201.4566.19 %94.21 %85.05 %
ธันวาคม1,347.791,347.141,347.14349.65201.4577.9874.06 %85.05 %94.21 %
มกราคม1,347.791,347.141,347.14161.5040.44201.4588.02 %97.00 %85.05 %
กุมภาพันธ์1,347.791,347.141,347.14132.9277.9877.9890.14 %94.21 %94.21 %
มีนาคม1,347.791,347.141,347.14255.6651.58171.0081.03 %96.17 %87.31 %
เมษายน1,347.791,347.141,347.14140.7677.98201.4589.56 %94.21 %85.05 %
พฤษภาคม1,347.791,347.141,347.14817.1476.00171.0039.37 %94.36 %87.31 %
มิถุนายน1,347.791,347.141,347.14167.0285.50171.0087.61 %93.65 %87.31 %
กรกฎาคม1,347.791,347.141,347.14212.7976.00201.4584.21 %94.36 %85.05 %
สิงหาคม1,347.791,347.141,347.14192.0077.98211.4785.75 %94.21 %84.30 %
รวม 6 เดือน8,084.798,082.848,082.841,878.56822.10718.5276.76 %89.83 %91.11 %
รวม 12 เดือน16,171.5316,165.6816,165.683,663.941,267.131,845.8977.34 %92.16 %88.58 %