เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม872.71
พฤศจิกายน966.37
ธันวาคม1,121.61
มกราคม1,359.26
กุมภาพันธ์1,290.39
มีนาคม
เมษายน760.08
พฤษภาคม21,557.00
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน