เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,754.081,449.831,659.001,127.121,412.011,416.3935.74 %2.61 %14.62 %
ตุลาคม1,716.051,449.831,659.001,508.571,242.292,062.7612.09 %14.32 %-24.34 %
พฤศจิกายน1,716.051,449.831,754.081,508.881,313.641,580.9112.07 %9.39 %9.87 %
ธันวาคม1,697.041,697.041,849.161,526.751,294.271,881.0110.03 %23.73 %-1.72 %
มกราคม1,659.001,697.041,849.161,296.781,599.891,694.0821.83 %5.72 %8.39 %
กุมภาพันธ์1,659.001,697.041,849.161,075.711,453.301,572.1835.16 %14.36 %14.98 %
มีนาคม1,659.001,659.001,678.021,208.771,491.921,497.0127.14 %10.07 %10.79 %
เมษายน1,659.001,659.001,678.021,269.971,460.271,580.9123.45 %11.98 %5.79 %
พฤษภาคม1,620.971,697.041,678.021,365.071,439.121,371.8615.79 %15.20 %18.25 %
มิถุนายน1,620.971,697.041,678.021,243.391,665.751,493.1223.29 %1.84 %11.02 %
กรกฎาคม1,620.971,506.881,563.921,412.011,418.371,240.8712.89 %5.87 %20.66 %
สิงหาคม1,620.971,506.881,563.921,262.411,628.771,364.3922.12 %-8.09 %12.76 %
รวม 6 เดือน10,201.229,440.6110,619.568,043.818,315.4010,207.3421.15 %11.92 %3.88 %
รวม 12 เดือน20,003.1019,166.4520,459.4815,805.4317,419.5918,755.5020.99 %9.11 %8.33 %