เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน251.61
ตุลาคม1,087.51
พฤศจิกายน817.35
ธันวาคม775.36
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน805.09
พฤษภาคม889.40
มิถุนายน684.00
กรกฎาคม988.00
สิงหาคม1,069.99
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน