เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,207.00364.89
ตุลาคม1,207.00408.31539.2955.32 %
พฤศจิกายน1,264.05392.82499.2260.51 %
ธันวาคม1,264.05512.34892.8329.37 %
มกราคม1,264.05428.77602.04757.2440.09 %
กุมภาพันธ์1,264.05428.77555.37503.3860.18 %
มีนาคม1,264.05414.08438.091,216.973.72 %
เมษายน448.13512.54
พฤษภาคม411.50530.56
มิถุนายน557.08448.40
กรกฎาคม589.00511.10
สิงหาคม542.45
รวม 6 เดือน7,470.20
รวม 12 เดือน