เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,702.53492.1071.10 %
ตุลาคม1,702.53492.1071.10 %
พฤศจิกายน1,702.53492.1071.10 %
ธันวาคม1,702.53492.1071.10 %
มกราคม1,702.53492.1071.10 %
กุมภาพันธ์1,702.53492.1071.10 %
มีนาคม1,702.53
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม492.101.90
สิงหาคม492.101.90
รวม 6 เดือน10,215.182,952.6071.10 %
รวม 12 เดือน