เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน361.00470.37
ตุลาคม384.20272.13
พฤศจิกายน221.45281.79
ธันวาคม619.51296.60
มกราคม498.14887.84
กุมภาพันธ์410.91391.95
มีนาคม591.70381.19
เมษายน809.84111.15
พฤษภาคม442.58111.15
มิถุนายน428.69111.15
กรกฎาคม580.56111.15
สิงหาคม376.491,191.30
รวม 6 เดือน2,495.212,600.68
รวม 12 เดือน5,725.074,617.77