เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน494.65532.69532.69544.98-10.17 %
ตุลาคม475.64494.65532.69625.10427.50505.48-31.42 %13.58 %5.11 %
พฤศจิกายน532.69532.69532.69541.50522.50445.06-1.65 %1.91 %16.45 %
ธันวาคม494.65570.72494.65617.50503.50446.01-24.84 %11.78 %9.83 %
มกราคม456.62456.62532.69712.50456.00256.50-56.04 %0.14 %51.85 %
กุมภาพันธ์437.61475.64551.70641.25484.50275.50-46.53 %-1.86 %50.06 %
มีนาคม532.69494.65551.70608.00456.00270.75-14.14 %7.81 %50.92 %
เมษายน475.64456.62532.69644.10433.20228.00-35.42 %5.13 %57.20 %
พฤษภาคม494.65437.61494.65684.00536.75285.00-38.28 %-22.65 %42.38 %
มิถุนายน532.69494.65494.65655.50494.00266.00-23.05 %0.13 %46.22 %
กรกฎาคม456.62570.72494.65684.00498.75422.45-49.80 %12.61 %14.60 %
สิงหาคม513.67589.73494.65636.50413.25422.45-23.91 %29.93 %14.60 %
รวม 6 เดือน2,891.863,063.013,177.113,682.83-27.35 %
รวม 12 เดือน5,897.826,106.996,240.107,594.93-28.78 %