เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพนม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม912.24
พฤศจิกายน710.44
ธันวาคม536.30
มกราคม672.85318.08
กุมภาพันธ์545.67
มีนาคม776.83
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม436.94
สิงหาคม733.89
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน