เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน475.95218.50
ตุลาคม298.72593.53237.50
พฤศจิกายน381.70467.58256.50
ธันวาคม663.46408.55232.75
มกราคม464.04420.93218.50
กุมภาพันธ์387.75288.77247.00
มีนาคม374.64427.34256.50
เมษายน285.55876.64570.00
พฤษภาคม340.59289.771,064.00
มิถุนายน561.09237.54469.47
กรกฎาคม339.10237.55461.86
สิงหาคม494.00190.00539.16
รวม 6 เดือน2,671.621,410.75
รวม 12 เดือน5,066.604,771.75