เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน748.97341.11
ตุลาคม939.13407.16622.5733.71 %
พฤศจิกายน939.13244.69460.6650.95 %
ธันวาคม939.13764.8418.56 %
มกราคม939.13388.34745.2420.65 %
กุมภาพันธ์939.13305.49296.3668.44 %
มีนาคม939.13475.46414.5255.86 %
เมษายน939.13314.93477.9449.11 %
พฤษภาคม939.13420.60152.3083.78 %
มิถุนายน939.13273.58428.1954.41 %
กรกฎาคม450.92401.75
สิงหาคม532.13468.88
รวม 6 เดือน5,444.62
รวม 12 เดือน