เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน661.01680.02541.7218.05 %
ตุลาคม661.01851.17527.06399.59876.7120.26 %-3.00 %
พฤศจิกายน661.01851.17602.80364.78730.138.81 %14.22 %
ธันวาคม661.01851.17644.77395.191,068.462.46 %-25.53 %
มกราคม661.01851.17676.40580.401,173.02-2.33 %-37.81 %
กุมภาพันธ์661.01851.17612.17359.671,200.557.39 %-41.05 %
มีนาคม661.01870.18619.216.32 %
เมษายน661.01556.3715.83 %
พฤษภาคม661.01595.879.85 %
มิถุนายน661.01430.0534.94 %
กรกฎาคม661.01431.6834.69 %
สิงหาคม661.01361.9245.25 %
รวม 6 เดือน3,966.064,935.873,604.929.11 %
รวม 12 เดือน7,932.126,600.0116.79 %