เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน284.49640.61
ตุลาคม635.40888.57
พฤศจิกายน750.17839.90
ธันวาคม656.03783.69
มกราคม560.28828.95
กุมภาพันธ์655.70802.04
มีนาคม682.97937.36
เมษายน556.58
พฤษภาคม762.82
มิถุนายน915.15
กรกฎาคม897.55
สิงหาคม871.16
รวม 6 เดือน3,542.074,783.77
รวม 12 เดือน8,228.30