เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวดี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน706.74484.07465.92
ตุลาคม301.33284.39589.96
พฤศจิกายน381.21332.79441.71
ธันวาคม347.93484.07360.03
มกราคม462.90296.50
กุมภาพันธ์360.03350.95
มีนาคม468.95278.34
เมษายน293.46484.07
พฤษภาคม369.10423.56
มิถุนายน332.79462.90
กรกฎาคม296.50544.58
สิงหาคม363.05665.60
รวม 6 เดือน2,560.142,232.78
รวม 12 เดือน4,683.995,091.82