เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม661.50
พฤศจิกายน661.50
ธันวาคม661.50
มกราคม661.50437.32
กุมภาพันธ์661.50288.66
มีนาคม661.50490.78
เมษายน661.50454.82
พฤษภาคม661.50389.64
มิถุนายน661.50517.47
กรกฎาคม661.50595.63
สิงหาคม661.50391.65
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน