เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,003.71794.541,041.74927.85400.98497.547.56 %49.53 %52.24 %
ตุลาคม756.50794.541,117.81715.35641.36584.715.44 %19.28 %47.69 %
พฤศจิกายน756.50794.541,117.81441.31548.17625.2841.66 %31.01 %44.06 %
ธันวาคม775.52794.541,117.81646.80935.68498.5616.60 %-17.76 %55.40 %
มกราคม794.54794.541,117.81501.68707.67529.4636.86 %10.93 %52.63 %
กุมภาพันธ์851.58794.541,117.81600.37629.95383.7129.50 %20.72 %65.67 %
มีนาคม851.58794.541,117.81482.25726.28554.0443.37 %8.59 %50.44 %
เมษายน813.55794.541,117.81734.83900.39428.299.68 %-13.32 %61.69 %
พฤษภาคม813.55794.541,117.81602.33946.47502.7425.96 %-19.12 %55.02 %
มิถุนายน794.521,041.741,098.79602.321,077.99375.8324.19 %-3.48 %65.80 %
กรกฎาคม1,041.741,098.791,042.621,100.43279.63-5.63 %74.55 %
สิงหาคม1,041.741,098.791,041.29461.06654.8455.74 %40.40 %
รวม 6 เดือน4,938.354,767.246,630.793,833.353,863.813,119.2722.38 %18.95 %52.96 %
รวม 12 เดือน10,276.0813,280.598,338.989,076.435,914.6311.67 %55.46 %