เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน360.90
ตุลาคม360.90
พฤศจิกายน360.90
ธันวาคม360.90
มกราคม360.90
กุมภาพันธ์360.90
มีนาคม360.90
เมษายน360.90
พฤษภาคม360.90
มิถุนายน360.90
กรกฎาคม378.79360.90
สิงหาคม383.79
รวม 6 เดือน2,165.37
รวม 12 เดือน