เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,285.50
ตุลาคม1,285.50
พฤศจิกายน1,285.50
ธันวาคม1,285.50
มกราคม1,285.50
กุมภาพันธ์1,285.50
มีนาคม1,285.50
เมษายน1,285.50
พฤษภาคม1,285.50
มิถุนายน1,285.50
กรกฎาคม1,285.50
สิงหาคม1,285.50
รวม 6 เดือน7,713.00
รวม 12 เดือน15,426.00