เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,501.041,634.161,558.092,205.901,106.38829.35-46.96 %32.30 %46.77 %
ตุลาคม1,482.031,634.161,558.092,232.501,208.401,757.22-50.64 %26.05 %-12.78 %
พฤศจิกายน1,482.031,634.161,558.092,079.501,237.851,190.39-40.31 %24.25 %23.60 %
ธันวาคม1,405.961,634.161,634.161,493.861,223.481,461.10-6.25 %25.13 %10.59 %
มกราคม1,520.061,634.161,634.161,920.501,273.001,083.91-26.34 %22.10 %33.67 %
กุมภาพันธ์1,596.121,634.161,634.161,729.001,028.85682.14-8.33 %37.04 %58.26 %
มีนาคม1,596.121,634.161,634.161,391.171,364.201,207.2812.84 %16.52 %26.12 %
เมษายน1,596.121,634.161,634.161,209.351,088.70863.5524.23 %33.38 %47.16 %
พฤษภาคม1,634.161,634.161,634.161,718.551,542.441,527.60-5.16 %5.61 %6.52 %
มิถุนายน1,634.161,634.161,634.161,168.501,090.60392.3528.50 %33.26 %75.99 %
กรกฎาคม1,634.161,634.161,634.161,603.511,304.35958.501.88 %20.18 %41.35 %
สิงหาคม1,388.311,634.161,634.161,079.201,114.35950.9522.27 %31.81 %41.81 %
รวม 6 เดือน8,987.249,804.969,576.7511,661.267,077.967,004.10-29.75 %27.81 %26.86 %
รวม 12 เดือน18,470.2719,609.9219,381.7119,831.5414,582.5912,904.33-7.37 %25.64 %33.42 %