เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม523.17
พฤศจิกายน435.97
ธันวาคม457.80
มกราคม537.94
กุมภาพันธ์473.38
มีนาคม502.64
เมษายน437.03
พฤษภาคม463.41
มิถุนายน462.25
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน