เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน569.62
ตุลาคม569.62379.70475.0033.34 %
พฤศจิกายน569.62389.02427.5031.70 %
ธันวาคม569.62358.22465.5037.11 %
มกราคม569.62354.08475.0037.84 %
กุมภาพันธ์569.62351.46427.5038.30 %
มีนาคม569.62372.11465.5034.67 %
เมษายน569.62366.37427.5035.68 %
พฤษภาคม569.62366.32514.9035.69 %
มิถุนายน465.50
กรกฎาคม427.50
สิงหาคม456.00
รวม 6 เดือน3,417.72
รวม 12 เดือน