เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม874.00
พฤศจิกายน786.60
ธันวาคม830.30
มกราคม786.60
กุมภาพันธ์830.30
มีนาคม874.00
เมษายน874.00
พฤษภาคม786.60
มิถุนายน830.30
กรกฎาคม786.60
สิงหาคม830.30
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน