เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,520.221,900.54631.75267.90551.0082.38 %71.01 %
ตุลาคม1,520.221,900.54643.15587.10589.0061.38 %69.01 %
พฤศจิกายน1,520.221,900.54290.70474.05228.0068.82 %88.00 %
ธันวาคม1,520.221,900.54392.35178.6090.60 %
มกราคม1,520.221,900.54598.50540.55432.2564.44 %77.26 %
กุมภาพันธ์1,520.221,900.54636.50437.95133.0071.19 %93.00 %
มีนาคม1,520.221,900.54563.35456.00422.7570.00 %77.76 %
เมษายน1,520.221,900.54617.50750.50395.2050.63 %79.21 %
พฤษภาคม1,520.221,900.54285.00679.25405.6555.32 %78.66 %
มิถุนายน1,520.221,900.54339.15475.00500.6568.75 %73.66 %
กรกฎาคม1,520.221,900.54169.10545.30376.2064.13 %80.21 %
สิงหาคม1,520.221,900.541,017.45570.00632.7062.51 %66.71 %
รวม 6 เดือน9,121.3211,403.243,192.952,111.8581.48 %
รวม 12 เดือน18,242.6422,806.486,184.504,845.0078.76 %