เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,036.911,036.911,036.91348.5066.39 %
ตุลาคม1,036.911,036.911,036.91348.5017,423.00342.2666.39 %-1,580.28 %66.99 %
พฤศจิกายน1,036.911,036.911,036.91341.2813,452.00350.5567.09 %-1,197.32 %66.19 %
ธันวาคม1,036.911,036.911,036.91342.279,025.00370.5066.99 %-770.37 %64.27 %
มกราคม1,036.911,036.911,036.91520.0515,779.50348.5049.85 %-1,421.78 %66.39 %
กุมภาพันธ์1,036.911,036.911,036.91516.4912,074.50361.2050.19 %-1,064.47 %65.17 %
มีนาคม1,036.911,036.911,036.91352.6311,020.00351.7365.99 %-962.77 %66.08 %
เมษายน1,036.911,036.911,036.91322.258,730.50378.3068.92 %-741.97 %63.52 %
พฤษภาคม1,036.911,036.911,036.91392.04348.50366.9562.19 %66.39 %64.61 %
มิถุนายน1,036.911,036.911,036.91522.39342.27380.9549.62 %66.99 %63.26 %
กรกฎาคม1,036.911,036.911,036.91456.21342.27444.1356.00 %66.99 %57.17 %
สิงหาคม1,036.911,036.911,036.91535.83340.33514.8848.32 %67.18 %50.34 %
รวม 6 เดือน6,221.466,221.466,221.462,121.5065.90 %
รวม 12 เดือน12,442.9212,442.9212,442.924,558.4363.37 %