เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,006.611,006.611,006.61664.00700.38484.7834.04 %30.42 %51.84 %
ตุลาคม1,006.611,006.611,006.61351.60546.53817.4665.07 %45.71 %18.79 %
พฤศจิกายน1,785.181,006.611,006.61623.03632.10528.6665.10 %37.21 %47.48 %
ธันวาคม1,006.611,006.611,006.61401.82666.59554.5160.08 %33.78 %44.91 %
มกราคม1,006.61987.591,006.61632.37666.59287.3037.18 %32.50 %71.46 %
กุมภาพันธ์1,006.61987.591,006.61488.30818.41295.0251.49 %17.13 %70.69 %
มีนาคม1,006.61987.591,006.61391.38775.52376.3561.12 %21.47 %62.61 %
เมษายน1,006.61987.591,006.61363.55775.52356.3563.88 %21.47 %64.60 %
พฤษภาคม1,006.61987.591,006.61340.9029.0582.0266.13 %97.06 %91.85 %
มิถุนายน1,006.61987.591,006.61336.66157.94249.7866.56 %84.01 %75.19 %
กรกฎาคม1,007.98987.591,006.6149.82625.85171.2895.06 %36.63 %82.98 %
สิงหาคม1,007.98987.591,006.61356.681,115.0779.3464.61 %-12.91 %92.12 %
รวม 6 เดือน6,818.236,001.626,039.663,161.134,030.592,967.7253.64 %32.84 %50.86 %
รวม 12 เดือน12,860.6311,927.1612,079.325,000.117,509.554,282.8661.12 %37.04 %64.54 %